Lai varētu organizēt brīvprātīgo darbu (BD) organizācijā “AFS Latvija” Starpkultūru programmas (AFS), ir izstrādātas „Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijas”. Tās nosaka, ka brīvprātīgais ar brīvprātīgā darba organizētāju var slēgt gan rakstisku, gan mutisku vienošanos par savu brīvprātīgošanu, kā arī brīvprātīgajā darbā nostrādātās stundas tiks uzskaitītas, atbilstoši Brīvprātīgā darba likumam.

Tos, kas vēlas apliecināt darba pieredzi savās nākotnes darba vietās, varam iepriecināt, jo mūsu organizācijā par brīvprātīgā darba veikšanu var saņemt AFS apstiprinātu apliecinājumu par savu BD nostrādāto stundu skaitu un gūto pieredzi. Ir iespējams izsniegt 3 dažādu līmeņu apliecinājumus atkarībā no nostrādāto stundu skaita:

Bronzas līmeņa apliecinājums – ne mazāk kā 50 BD stundas;
Sudraba līmeņa apliecinājums – ne mazāk kā 100 BD stundas;
Zelta līmeņa apliecinājums – ne mazāk kā 150 BD stundas.

Lai vieglāk būtu apkopot BD stundas un aprakstīt veiktos pienākumus, tie tiek reģistrēti šajā datu bāzē.

“AFS Latvija” brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijas

11990653_1065014590189330_1094208652682517299_n

1. Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijas (turpmāk – Vadlīnijas) nosaka kārtību, kādā tiek apliecināta personas pieredze, kas gūta, ilgstoši veicot brīvprātīgo darbu AFS Latvija (turpmāk – BD organizētājs).

2. Saskaņā ar Brīvprātīgā darba likumu brīvprātīgais darbs (turpmāk – BD) ir bezatlīdzības darbs, ko veic fiziskā persona (turpmāk – BD veicējs), nestājoties ar brīvprātīgā darba organizētāju darba tiesiskajās attiecībās. Brīvprātīgais darbs ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina BD veicēja zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī nodrošina brīvā laika lietderīgu izmantošanu. Brīvprātīgo darbu nedrīkst izmantot BD organizētāja vai trešās personas peļņas gūšanas nolūkā.

3. Brīvprātīgā darba koordināciju veic AFS Latvija organizācijas attīstības koordinators.

4. Vadlīnijas nosaka BD organizēšanas kārtību, lai nodrošinātu vienotas BD sistēmas ieviešanu AFS Latvija.

5. Vadlīnijas ar pielikumiem (dokumentu paraugiem) ir publiski pieejamas AFS Latvija mājas lapā www.afs.lv.